Mengunjungi Galeri Nasional Tretyakov

Salah seorang pengunjung di Galeri Nasional Tretyakov (23/3). (Svetlana Pavlova/TASS)

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.