Kamus Bergambar: Buah-buahan

Lukisan Natalia Mikhaylenko, kartunis RIR

Lukisan Natalia Mikhaylenko, kartunis RIR

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.